Kontakt
 
Delnica
Vodenje in upravljanje
Upravljanje povezanih družb
Upoštevanje priporočil standardov
Enotirni sistem upravljanja
Akti družbe
Lastniška struktura
Letna in medletna poročila
Koledar objav in dogodkov
Javne objave
Skupščine delničarjev
 
Domov > Investitorji > Vodenje in upravljanje
Vodenje in upravljanje

Upravljanje holdinške družbe 

Vodenje in upravljanje holdinške družbe Istrabenz poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili. Med upravo in nadzornim svetom poteka stalen dialog.

Delo uprave

Temeljna naloga uprave je vodenje poslovanja holdinške družbe Istrabenz, d.d., na podlagi dogovorjenih strategij in politik, ki jih potrdi nadzorni svet.

Druge pomembne naloge uprave so opredelitev korporacijske strategije, opredeljevanje poslovnih načrtov in njihovo izvajanje, zagotavljanje virov in razvoj strateških menedžerskih kadrov.

Ključne poslovne usmeritve, strategije in cilje holdinške družbe Istrabenz združuje Strateški poslovni načrt. Za njegovo pripravo in uresničitev je zadolžena uprava.

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava je enočlanska.

Delo nadzornega sveta

Nadzorni svet je odgovoren delničarjem za nadziranje odločitev uprave, ki so temeljnega pomena za holdinško družbo Istrabenz, d.d. V stikih z upravo bdi nad stopnjo izvajanja sprejete poslovne strategije.

Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz je štiričlanski, ima predsednika, namestnika predsednika in dva člana. 

Vse štiri člane nadzornega sveta imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo šestih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni. 

 
 
 
 
Za ogled te strani potrebujete Flash 8 predvajalnik.